กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจารุณี สร้อยสม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2