กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐธิดา เหนือกอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปฏิภาณ จันทวงค์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2