กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวุฒิโส คงผอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2