กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา อยู่ดำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกรรณิการ์ หัสรังษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2