กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรนุช เรียงแหลม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดารา คงกระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจตุพร สามกลิ่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกฤชฤทัย พึ่งแพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1