กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาภรณ์ สบายใจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1