คณะผู้บริหาร

นายมานะ สบายใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิโส คงผอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอาภรณ์ สบายใจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวดารา คงกระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจักรกริช อรชร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจารุณี สร้อยสม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2