ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน        
ณ วันที่  7  มิถุนายน  2564      
ชั้น ชาย หญิง รวม รวมระดับชั้น
ม.1/1 15 20 35  
ม.1/2 17 18 35 70
ม.2/1 10 17 27  
ม.2/2 10 18 28 55
ม.3/1 11 32 43  
ม.3/2 23 13 36 79
  86 118   204
ม.4/1 15 13 28  
ม.4/2 13 13 26 54
ม.5/1 7 19 26  
ม.5/2 11 6 17 43
ม.6/1 7 16 23  
ม.6/2 6 6 12 35
  59 73   132
รวมทั้งสิ้น       336