พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

              1.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

              2.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ และทั่วถึง

              3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

              4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านงานอาชีพ และการดำรงชีวิตตามวิถีไทยบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัย

              6.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ

              7.  พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ (GOAL)

          1.  ผลการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

          2.  องค์กร สถาบัน หน่วยงาน ชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

          3.  สถานศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

          4.  จัดการศึกษาด้านอาชีพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงชีวิตตามวิถีไทยบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยร้อยละ 80

          5.  จัดการบริหารสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

          6.  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

          7.  สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          นักเรียนดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง