วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
บริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย สู่เป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน