สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญญลักษณ์      ป้ายชื่อโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม รองรับดวงตาสัญลักษณ์รูป
                    มงกุฎครอบแก้วภายในเป็นรูปอ่าวไทย ล้อมรอบด้วยอักษรกอง     
                    การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และสามัคคี คือ พลัง อยู่ใต้
                    ฉัตร 5 ชั้น ภายใต้รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์