ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปี พ.ศ. 2521 บนเชิงเขากิโลเมตรที่ 7 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยพื้นที่จำนวน 79 ไร่ 1 งาน 1/10 ตารางวา   รับนักเรียนแบบสหศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ที่จบจากการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนและข้าราชการที่ร่วมกันจัดหาทุนและที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียน ดังนี้

1. กำนันวิเศษ      ใจใหญ่ (อดีตเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

2. นายประสม      ใจใหญ่ (อดีตเป็นกำนันตำบลอ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์)

3. นายไพรเชฏฐ์   ทับทิมทอง (อดีตผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

4. พระครูพิทักษ์คีรีขันธ์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมราษฎร์รังสรรค์)

 

          กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสามมาท นาคนคร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทับสะแกวิทยาเป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น

1. โครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

2. โครงการโรงเรียนมีธยมศึกษาเพื่อชนบท

3. โครงการ คอมต.สศ

4. โครงการต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

 

          สิ่งที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม คือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ในปีการศึกษา2525, 2526 และ 2527 ถึง 3 ปีซ้อน ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนและชุมชนชาวนิคมสร้างตนเองเป็นอย่างยิ่ง และในปีการศึกษา 2535 เด็กหญิงดวงกมล แสงดีได้รับรางวัพระราชทานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดีเด่น เขตการศึกษา 5  ในปีการศึกษา 2553 นางสาวจันทรรัตน์ วอทอง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และปีการศึกษา 2554 นางสาวอินธุอร จำเนียรสุข ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามพระบรมราชกุมาร  

ที่ตั้งปัจจุบัน 70 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

โทรศัพท์ 0-3261-9160 แฟกซ์ 0-3261-9160

 

          ปัจจุบันโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมได้พัฒนามาโดยตามลำดับภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. นายสมมาท นาคนคร 1 ม.ค. 2521-19 ก.ค. 2527

2.นางสาวขันเยาว์ เทหะมาศ 20 ก.ค. 2527-29 ธ.ค. 2530

3. นายมนตรี ปานอ้น 30 ธ.ค. 2530-7 มิ.ย. 2531

4. นายระพินทร์ สมุทรผ่อง 8 มิ.ย. 2531- 9 พ.ย. 2531

5. นายกมล บุญประเสริฐ 10 พ.ย. 2531-30 ก.ย. 2532

6. นายสรรค์ ศรีวิสุทธิ์ 1 ต.ค. 2532- 1 พ.ย. 2537

7. นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ 2 พ.ย. 2537-24 พ.ย. 2548

8. นายประสาน ลักษณาวงศ์ 25 พ.ย. 2548  - 7 พ.ย. 2550

9. นายกำจร ป้านทอง 8 พ.ย. 2550- 1 ธ.ค. 2554

10. นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม 1 ธ.ค. 2554-2557

11.นายเฉลิม จำปาวิจิตร 10 พ.ย. 2557-31 ต.ค. 2559

12. นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม 8 ก.พ. 2560 - 8 ก.พ. 2564

13. นายมานะ สบายใจ  11 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน